Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REGULAMIN SERWISU

Obowiązuje od 11.11.2015

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Korzystanie z usługi Time Shift wymaga zarejestrowania się i zalogowania na stronie radiotimeshift.com (zwanym dalej Serwisem).

2.

Uprawnionym z tytułu praw do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej jest Administrator i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

3.

Serwis Radio Time Shift udostępnia internautom usługę restreamingu strumieni audio z przesunięciem czasowym (Time Shift) poprzez serwery streamingowe. Usługa oferowana w ramach dozwolonego użytku osobistego. Oznacza to, że dostępna jest TYLKO i WYŁĄCZNIE dla jednego, zalogowanego odbiorcy/słuchacza. Nie ma możliwości udostępniania strumienia poza serwisem. Podpięta przez użytkownika wybrana stacja radiowa jest możliwa do słuchania wyłącznie przez tego użytkownika. Serwis RadioTimeShift nie jest nadawcą internetowych rozgłośni radiowych. Internauta zleca Serwisowi podpięcie wybranego adresu strumienia audio, wybranego wg własnego uznania. Serwis RadioTimeShift nie odpowiada za wybrane i zlecane przez internautę strumienie. Użytkownik odsłuchuje wybrany strumień audio zgodnie z obowiązującym w jego kraju prawem.

4.

Platforma umożliwia również świadczenie usług dodatkowych po wcześniejszym zawarciu z Administratorem umowy o współpracy. Przykładowe usługi dodatkowe mogą polegać na transmisji audio/video bezpośrednio na strony internetowe wskazane przez użytkownika oraz do urządzeń mobilnych (iPhone, iPad, iPod, telefony komórkowe pracujące w systemie Android), promowaniu materiałów użytkownika na stronach Serwisu, rozpowszechnianie w Internecie informacji dotyczących wydarzeń, z których przebiegu użytkownik będzie dokonywał transmisję audio/video.

5.

Korzystanie z usługi Radio Time Shift 300 minut możliwe jest po wykupieniu dostępu. Koszt usługi 300 minut podany na stronie głównej Serwisu.

6.

Korzystanie z usług Radio Time Shift 30 minut jest możliwe bez dokonywania opłaty po zalogowaniu.

7.

Korzystanie z platformy Radio Time Shift nie wymaga umowy.

8.

Korzystając z Serwisu Radio Time Shift użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

II. KORZYSTANIE Z SERWISU

1.

Po zalogowaniu użytkownik przesyła adres wybranego strumienia audio do administratora Serwisu wraz z informacją Nazwa. Może podać adres strony WWW oryginalnego strumienia. W ciągu 48h otrzymuje informację o uruchomieniu usługi. Dostęp do niej jest po zalogowaniu na swoje konto. Po dokonaniu zakupu wersji Time Shift 300 minut, usługa będzie dostępna w ciągu 48h. Użytkownik otrzyma informację na podany przy rejestracji adres mailowy.

2.

Użytkownik może przyjąć dowolną nazwę swojego konta. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy konta, jeżeli nazwa podana przez użytkownika jest już zajęta przez innego użytkownika lub kojarzy się ze znaną osobą, firmą, instytucją lub organizacją albo jest słowem, w ocenie Administratora, powszechnie uważanym za obraźliwe. Administrator nie może jednak zmieniać nazwy użytkownika jeżeli odzwierciedla ona jego firmę, logo lub nazwę produktu/usługi, z którym jest powszechnie kojarzony. W sytuacjach konfliktowych dotyczących nazw kont użytkowników Administrator pozostawia rozstrzygnięcie w gestii samych użytkowników.

3.

Korzystanie z Serwisu Radio Time Shift wymaga dostępu do sieci Internet oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej. Korzystanie z usług Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych może wymagać instalacji oprogramowania zewnętrznego /przeglądarka, Flash itp./.

4.

Korzystanie z Serwisu polega na odsłuchu audio streamingu w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego (użytkownik wybiera do odsłuchiwania wybranych strumieni usługę Radio Time Shift). Oferowana usługa umożliwia jedynie wykorzystanie technologii Time Shift.

5.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu Radio Time Shift w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

IV. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

1.

Korzystanie z Serwisu Radio Time Shift jest równoznaczne ze złożeniem przez użytkownika oświadczenia że:

a.

z usługi korzystał będzie w ramach dozwolonego użytku osobistego,

b.

zabezpieczy Administratora przed roszczeniami osób trzecich jakie mogą pojawić się w związku z nieprawdziwością powyższych oświadczeń. W szczególności użytkownik zapłaci niezwłocznie zasądzone lub uzgodnione z występującym z roszczeniem wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a także dokona usunięcia skutków naruszenia i oraz pokryje wszelkie związane z tym koszty.

2.

Użytkownik przez korzystanie z Serwisu zobowiązuje się wobec Administratora, iż ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do danego materiału nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie użytkownik najpóźniej z chwilą opublikowania materiałów w Serwisie, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych.

3.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na swój adres poczty elektronicznej komunikatów związanych z Serwisem.

4.

Użytkownik zobowiązany jest korzystać z usług Serwisu jedynie przy użyciu swojego konta założonego w Serwisie Radio Time Shift. Jednocześnie zobowiązuje się chronić hasła do swojego konta przed udostępnieniem go innym osobom.

5.

Użytkownik nie może:

a. prowadzić działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu Radio Time Shift lub uniemożliwić niezakłócone korzystanie z Serwisu przez innych użytkowników,

b. naruszać autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych do materiałów lub komentarzy opublikowanych w Serwisie,

c. naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa do prywatności, ochrony wizerunku, dobrego imienia.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTARTORA

1.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, w szczególności jeżeli spowodowałyby one utratę materiałów opublikowanych w Serwisie.

2.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości z wyprzedzeniem informował użytkownika, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronach Serwisu.

3.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność, zupełność, aktualność, prawdziwość lub formę materiałów umieszczanych w ramach Platformy. Treść i forma materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora. Za publikowane materiały wyłączną odpowiedzialność ponoszą użytkownicy.

4.

Administrator nie bierze udziału w sporach użytkowników. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą.

5.

W zakresie funkcjonalności polegającej na publikowaniu strumieni, Administrator realizuje jedynie usługę utrzymywania danych w ramach udostępnionej usługi. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Administrator nie dokonuje ingerencji. Jednocześnie Administrator oświadcza, iż nie monitoruje publikowanych materiałów, ani nie dokonuje ich modyfikacji.

6.

Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian lub modyfikacji Platformy

7.

W sytuacji gdy publikowanie materiałów w Serwisie zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji, tajemnicy chronionej prawem, Administrator powiadomiony o takim naruszeniu przez osobę uprawnioną drogą mailową na adres admin[a]radiotimeshift.com wraz z uprawdopodobnieniem zaistniałego naruszenia, podejmie działania mające na celu zablokowanie lub usunięcie materiałów będących przyczyną naruszenia.

8.

W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu, użytkownik może składać reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: admin[a]radiotimeshift.com Administrator przekaże odpowiedź na reklamację w terminie 30 dni, z tym, że ze względu na okoliczności sprawy termin ten może zostać wydłużony. Administrator nie jest zobowiązany do przekazywania odpowiedzi na reklamacje oczywiście nieuzasadnione, a także w sytuacji, w której w wyniku uzasadnionej reklamacji dokona stosownej korekty w funkcjonowaniu usługi. Administrator oświadcza, że w ramach swoich możliwości technicznych, organizacyjnych lub prawnych, dołoży starań w celu uwzględniania reklamacji, nie jest jednak zobowiązany do ich uwzględnienia.

VI. BLOKOWANIE MATERIAŁU ORAZ KONTA UŻYTKOWNIKA

1.

Administrator ma prawo do zablokowania oraz usunięcia materiału lub komentarza opublikowanego w ramach Serwisu, jeżeli materiał lub komentarz narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: opublikowane przez niego materiały będą sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. W szczególności opublikowane materiały będą zawierały treści wulgarne, obsceniczne, erotyczne, pornograficzne, obraźliwe, rasistowskie, naruszające dobra innych osób, namawiające do czynów niezgodnych z prawem.

2.

Zablokowanie i/lub usunięcie konta użytkownika może nastąpić w sytuacji naruszania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

3.

Konto użytkownika zostanie również zablokowane w przypadku wykorzystania Serwisu do prowadzenia działalności reklamowej lub promocyjnej w zakresie nie uzgodnionym z właścicielem Serwisu.

4.

Zakazane są wszelkie czynności, które mogą destabilizować lub zakłócać pracę Serwisu, utrudniać dostęp do niej lub zawartości lub korzystania z niej innym użytkownikom. Zabronione jest również podejmowanie wszelkich innych działań mogących wywołać niekorzystne następstwa dla Administratora, innych użytkowników lub osób trzecich lub działań zagrażających ich prawom lub interesom.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Obowiązująca wersja Regulaminu jest opublikowana pod adresem: radiotimeshift.com

2.

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu użytkownik zostanie wcześniej poinformowany poprzez przesłanie informacji o zmianach na jego adres mailowy. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Regulaminu użytkownik może rozwiązać umowę o współpracy.

3.

Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na brzmienie Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia umowy o współpracy oraz, w przypadku zmiany regulaminu na każdą taką zmianę. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub jego zmiany użytkownik lub Administrator może rozwiązać umowę o współpracy.

4.

Właścicielem serwisu Radio Time Shift znajdującego się pod adresem www.radiotimeshift.com i jej administratorem jest ADAM SERWIS (dalej zwaną Administratorem) z siedzibą w Szczecinie, ul. Łukasiewicza 5, 71-317 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez: Prezydent Miasta Szczecina.